Feb 6th ประกาศ เรื่องอาจให้บริการล่าช้า

ในวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2017เจ้าหน้าที่ของอีโว โฮสติ้ง จะเดินทางไปต่างประเทศ ... Read More »

Nov 3rd แจ้งปรับราคา Domain .NET

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป้นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ... Read More »