แจ้งปรับราคา Domain .COM

  • Friday, 20th August, 2021
  • 19:57pm

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ TLD ที่กล่าวถึงด้านล่าง การแก้ไขราคาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนจากการลงทะเบียนของ TLD ราคาใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาใหม่จะใช้สำหรับการลงทะเบียน การต่ออายุ การโอนย้าย

.COM

ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป็นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทั้งการจดโดเมนเนมใหม่ / การต่ออายุ / การย้ายโดเมนเนม .COM เป็น ราคา 500 บาท / ปี

ทั้งนี้เรามีเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ แต่เราเองพยายามตรึงราคามาหลายปี แต่ในครั้งนี้ ทั้งราคาที่ถูกปรับขึ้นจากทาง ICANN แล้ว ยังมีภาษามูลค่าเพิ่มที่เข้ามามีบทบาทกับสินค้าและบริการของต่างประเทศด้วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราต้องปรับราคาขึ้นในครั้งนี้

« ย้อนกลับ