เนื่องจาก THNIC ประกาศปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ครับ

กล่าวโดยย่อ ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือครองโดเมน .th ทุกคน คือ

 • เมื่อโดเมนหมดอายุเกิน 5 วัน โดเมนจะไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะต่ออายุเสียก่อน
 • จากเดิมที่ ระยะเวลาที่ยังสามารถต่ออายุโดเมนได้ คือ 60 วัน
  แต่หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คุณสามารถต่ออายุได้ภายใน ไม่เกิน 30 วัน หลังจากหมดอายุ
  และถ้าคุณต้องการต่ออายุในช่วงวันที่ 31-60 วัน (หลังจากโดเมนหมดอายุ)
  คุณจะต้องเสียค่ากู้คืนชื่อโดเมน จำนวน 2,000 บาท เพิ่มเติมจากค่าต่ออายุโดเมนปกติวงจรชีวิตของโดเมน .TH

 1. Available Name หรือ ชื่อว่าง
  คือช่วงที่ชื่อนั้นว่างอยู่ ยังไม่ได้มีผู้จดทะเบียนชื่อนั้นเป็นชื่อโดเมน (หรืออาจเรียกว่าช่วงชื่อโดเมนว่าง) ผู้ใช้บริการจึงเลือกชื่อว่าง เพื่อส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
 2. Registered Period หรือ ระยะจดทะเบียน
  คือช่วงที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วในระบบชื่อโดเมน (Domain Name System หรือ DNS) ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อซ้ำกับชื่อโดเมนนี้ได้ โดยระยะนี้จะมีช่วงเวลาเท่ากับจำนวนปีของชื่อโดเมนที่ท่านได้จดทะเบียน หรือต่ออายุไว้ การจดทะเบียน หรือต่ออายุชื่อโดเมน สามารถทำได้ครั้งละต่ำสุด 1 ปี และสูงสุด 10 ปี ในระยะนี้ ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ตลอดเวลา ซึ่งควรดำเนินการล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนหมดอายุ (Expired) ในระยะนี้ชื่อโดเมนมีสถานะ Active ในฐานข้อมูล WHOIS โดยจะเริ่มต้นจากวันที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียน จนกระทั่งถึงวันหมดอายุ หากมีการต่อายุชื่อโดเมนในระยะนี้เพื่อคงสถานะของชื่อโดเมนเป็น Active ตลอดเวลา ก็จะทำให้ท่านสามารถใช้งานดดเมนได้อย่างต่อเนื่อง
 3. Renewal Grace Period (5 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ (5 วัน)
  หากชื่อโดเมนพ้นกำหนด Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะระงับการใช้งานโดเมน เป็นระยะเวลา 25 วัน (Registrar Hold) ในระยะนี้ DNS จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากชื่อโดเมนถูกนำออกจาก zone file มีผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือไม่สามารถใช้บริการอีเมลได้ตามปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ถือครองโดเมนสามารถปลดการระงับใช้งาน (Un-hold) ได้โดยการดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนโดยด่วน ก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาของระยะนี้ เมื่อต่ออายุเรียบร้อยแล้ว โดเมนจำมีสถานะกลับมาเป็น Active และสามารถใช้งานต่อได้ตามปกติ
 4. Redemption Grace Period (30 days) หรือ ระยะผ่อนผันให้กู้คืน (30 วัน)
  หากชื่อโดเมนพ้นกำหนด Hold Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันตามกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ ในวันถัดมา Registrar จะส่งคำสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมน (Registry Operator) ซึ่งระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชื่อโดเมน แต่ยังผ่อนผันให้กู้คืนได้ ในระยะเวลา 30 วัน ในระยะนี้ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิ์ในชื่อโดเมน และขอต่ออายุได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมกู้คืน (Redemption Fee) เกิดขึ้น เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee) จำนวน 2,000 บาท
 5. Pending Deletion Period (5 days) หรือ ระยะดำเนินการลบ (5 วัน)
  ชื่อโดเมนที่ไม่ได้รับการกู้คืนและต่ออายุให้ทันกำหนดเวลาของช่วง Redemption Grace Period จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบชื่อโดเมน ออกจาก Registry Database อย่างถาวร ซึ่งจะใช้เวลา 5 วัน ในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืน ต่ออายุ หรือจดทะเบียน ใหม่ได้จนกว่าชื่อโดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released) เป็นชื่อว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อีกครั้ง


Monday, December 30, 2019

« 返回