Sep 23rd ยกเลิกการชำระเงินผ่านช่องทาง PAYSBUY

เรียน ลูกค้าทุกท่านเนื่องจาก PAYSBUY ได้ประกาศยุติการให้บริการ ทางอีโว โฮสติ้ง ... Read More »

Nov 3rd แจ้งปรับราคา Domain .NET

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการปรับราคาโดเมน .NET ขึ้น ทั้งนี้ ทางอีโว โฮสติ้งมีความจำเป้นต้องปรับราคาตามกลไกตลาด ในวันที่ 1 ... Read More »